Pozemok - Ružinov

Poľnohospodárske družstvo Prievoz v likvidácii predá pozemky o veľkosti podielu 1/1 v pomere k celku, zapísané na liste vlastníctva číslo 8145, evidované na katastrálnej mape v registri „C“pre katastrálne územie Ružinov ako parcelné čísla, 1497/5,
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 535 m2 a parc. č. 1498/115,
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 97m2.
Cena pozemkov sa určí dohodou. Záujemcovia sa môžu písomne hlásiť so svojimi ponukami na pdprievoz@zoznam.sk.
Číslo inzerátu 139576

 

7.11.2023 | 13:07 | prehliadnuté 35 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.